แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการสอน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โดยนักเรียน ม.1

แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการสอน
วิชา ารงานอาชีพ 2
โดยนักเรียน ม.2

แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการสอน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
โดยนักเรียน ม.3

https://forms.gle/SdEgcx7mtArpdJPT8 https://forms.gle/SdEgcx7mtArpdJPT8 https://forms.gle/SdEgcx7mtArpdJPT8
 

หน่วยที่ 1 เรื่องภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 : แนวคิดเชิงนามธรรม     บทที่ 2 : การออกแบบอัลกอริทึม     บทที่ 3 : การออกแบบอัลกอริทึม (สอนเพื่อนเต้น)

Scartch - เบื้องต้น     การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น

การเขียนผังงาน ม.1     ใบงานที่ 7 : ให้นักเรียนสร้างเกมด้วยคำสั่ง
 

 
 


กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน แบบ ACTIVE LEARNING
 

     

การทำพวงมาลัยลูกมะกรูด

 

การทำกระทงลอย

  ต้นคริสมาสจากกระดาษสี  

การทำตุ๊กตากระดาษ

 

การห่อของขวัญปีใหม่