แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการสอน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โดยนักเรียน ม.1

แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการสอน
วิชา ารงานอาชีพ 2
โดยนักเรียน ม.2

แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการสอน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
โดยนักเรียน ม.3

https://forms.gle/SdEgcx7mtArpdJPT8 https://forms.gle/SdEgcx7mtArpdJPT8 https://forms.gle/SdEgcx7mtArpdJPT8
 

หน่วยที่ 1 เรื่องภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 : แนวคิดเชิงนามธรรม

บทที่ 2 : การออกแบบอัลกอริทึม
 

 
 


กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน แบบ ACTIVE LEARNING
 

     

การทำพวงมาลัยลูกมะกรูด

 

การทำกระทงลอย

  ต้นคริสมาสจากกระดาษสี  

การทำตุ๊กตากระดาษ

 

การห่อของขวัญปีใหม่