หน้าแรกPLC1 Teacher1 ProduceQR codeประเมินกิจกรรมว21/2560คำสั่งต่าง ๆผลงานนักเรียนประมวลภาพงานศิลป ฯ

แนะนำการใช้บทเรียน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
กำหนดการสอน
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
VDOการเรียนการสอน
 
 
 
 

      

นางสาวมณฑยา   เสาวรส  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสวนอนันต์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ