วาดหนูด้วย Power point
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวาดภาพต่างๆ ด้วย Power point   :  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เทคนิคการวาดบ้านด้วย Power point