บ้านช่างหล่อ

เวปไซด์ภูมิปัญญาไทยบ้านช่างหล่อ
เวปไซด์นี้เป็นหนึ่งในโครงการ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์็วิชาชีพครูเต็มรูป สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
วัตถุประสงค์ในการจัดทำ
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อพระพุทธรูป (บ้านช่างหล่อ )
3. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย
4. เพื่อเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ผู้จัดทำ
นายอาณิต สมุทรเพรียว

ที่ปรึกษาโครงการ
โรงเรียน สวนอนันต์

นาย สุรศักดิ์ สินแสงแก้ว
นาย อาณิต สมุทรเพรียว


ที่ปรึกษาโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต