ผลงานนักเรียน

 

                      การสร้างภาพเคลื่อนไหว / การทำล้อหมุนและรถวิ่ง

นายกิตติธัช ดวงจันทร์

นายศุภกร ชาวชายโขง

นส.กัญญาพัชร ลิขิต

นายกฤษฎา โสนนอก

นส.นภัสสร เอี่ยมมาลา

นส.ปริชญา คงปลอด
                      การประยุกต์ใช้งาน / นิทานภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ

เพื่อความสมบูรณ์ในรูปแบบสามมิติเสมือนจริง ควรเปิดลำโพงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม