ผู้จัดทำ
นายอรุณ ตั้งมโนกุล

การศึกษา
ประถม
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
ม.ต้น
โรงเรียนสวนอนันต์
ม.ต้น
โรงเรียนผู้ใหญ่ประถมทวีธาภิเศก
ม.ปลาย
โรงเรียนผู้ใหญ่วัดอัมรินทราราม
ปวส. พณิชยการราชดำเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครุศาสตร์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรและการสอน
 

 

                       สิ่งที่น่าเสียดายคือ
                    1. มีครูดีแต่ไม่ตั้งใจเรียน.      
                    2. มีเพื่อนดีแต่ไม่คบ.               
                    3. มีโอกาสดีแต่ไม่คว้าเอาไว้

           
                       
@ ครูศักดิ์ณรง สว.3


ปรัชญาการดำเนินชีวิต
ศึกษามาตราฐานที่ดี และทำให้ได้ดีตามมาตรฐานนั้น

สักวันหนึ่งถ้าเข้าใจแล้ว
สร้างมาตราฐานที่ดี และทำสิ่งที่ดีตามมาตราฐานที่ตั้งไว้

@ ครูอาณิต สมุทรเพรียว