แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
 

     

 

http://www.webthaidd.com/flash/ 

 

http://thaiflashdev.com/web/archives/category/all/flash 

 

   

 

http://www.caistudio.info/   

 

http://mondeemedia.blogspot.com/2011/11/flash-tthai-tutorail-flash.html