แนะนำการใช้บทเรียน

 

     บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ชุดนี้ เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • เมื่อพบข้อความที่ขีดเส้นใต้ หรือเครื่องหมายรูปมือ ที่ใด สามารถใช้เมาส์ "คลิก"
  เข้าไปศึกษารายละเอียดนั้นๆ ได้

 • ในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ นักเรียนสามารถขยายหน้าจอภาพให้ เต็มจอ
  โดยการกดปุ่ม F11 ที่แป้นพิมพ์

 • ในกรณีที่ต้องการดูตัวอักษรในบทเรียนให้ใหญ่ขึ้น ทำได้โดยขณะที่อยู่บนโปรแกรม Internet Explorer เข้าเมนู View เลือกเมนูย่อย Text Size เสร็จแล้วเลือก Lager หรือ Largest จะได้ตัวอักษรที่มีขนาดโตขึ้นตามต้องการ

 
ขั้นตอนการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 
 • ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 • ศึกษาใบความรู้ เรียงตามหน่วยการเรียนรู้

 • ทำใบงาน เรียงตามหน่วยการเรียนรู้

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียน