ภาพกิจกรรม   โรงเรียนสวนอนันต์  ปีการศึกษา 2563

 ภาพกิจกรรมปี 2562 <== Click

ภาพกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2563

21 พ.ค. 2563
รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
จากศึกษานิเทศก์ประจำสพม. 1 กลุ่มที่ 3
เพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม
ของโรงเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา Good (COVID-19)

14 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
และกำหนดการ ปีการศึกษา 2563
(คลิกอ่านรายละเอียดที่ภาพ)

13 พฤษภาคม 2563
อบรมเพิ่มเติม เตรียมความพร้อม
สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

12 พฤษภาคม 2563
เจ้าหน้าที่จากทีโอที ตรวจสอบ
อุปกรณ์เครือข่ายและรับรองเอกสาร
ในการดำเนินการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากกระทรวง

11 พฤษภาคม 2563
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียนยื่นเอกสาร
การเข้าเรียนต่อในระดับ ม.1 และ ม.4
และเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์

1 - 13 พฤษภาคม 2563
เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะคอมฯและอุปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม เดือน เมษายน 2563

30 เมษายน 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
เปิดรับสมัครนักเรียน
ม.1  ม.4  และนักเรียนกลางคัน
ผ่านระบบออนไลน์

24 เมษายน 2563
โรงเรียนสวนอนันต์ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด

24 เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่จากทีโอที

ติดตั้งระบบเครือข่ายความเร็วสูง
โดยรับมอบหมายงานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ

18 เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่จาก กทมฯ
ทำความสะอาดตู้ระบบกล้องวงจรปิด
และกล้องวงจรปิดบริเวณ
หน้าโรงเรียนสวนอนันต์
เพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สิน

14 เมษายน 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้รับความอนุเคราะห์ในการมีส่วนร่วม
 การใช้สถานที่ในการจอดรถ
สำหรับการแจกถุงพระราชทาน
เพื่อช่วยคนที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหา covid-19
ในชุมชนวัดดงมูลเหล็ก

14 เมษายน 2563
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับเกียรติบัตร
เป็นผู้ร่วมจัดขบวนเรือพระราชพิธี
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือและคณะ
 ได้นำหน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น
มามอบให้กับคณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียนสวนอนันต์

13 เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่จาก UniNet
ปรับปรุงระบบ เปลี่ยนอุปกรณ์ network
เพื่อรองรับอินเทอร์เน็ต จากกระทรวง

6 เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่ประปา เปลี่ยนไส้กรอง
มิเตอร์น้ำหน้าโรงเรียน เพื่อให้น้ำ
มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย
ปลอดภัย ประจำทุก 6 เดือน

ภาพกิจกรรม เดือน มีนาคม 2563

20-23 มีนาคม 2563
ทีมงานฝ่ายโสตฯและเทคโนโลยี
ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน ทั้งสามอาคาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งาน
ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

19 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
โดยเจ้าหน้าที่จาก ทีโอที
มาติดตั้งระบบใหม่ให้ดีขึ้น
เพื่อให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

17 มีนาคม 2563
การพัฒนาบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย
โปรแกรม PK Student
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

16 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้รับเกียรติจาก นายอาณิต สมุทรเพรียว
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราชบพิตร
เป็นวิทยากร การอบรมการพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

11 มีนาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง การประดิษฐ์ชุดทดลอง
การสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

9 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม
และทาสี หลังคาวิหารหลวงพ่อทอง
เพื่อความเป็นสิริมงคล
และความสวยงาม

8 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันสุดท้าย
ครูเพศวิถีศึกษา "พันธุ์ใหม่" สำหรับวัยรุ่น
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

7 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่สอง
ครูเพศวิถีศึกษา "พันธุ์ใหม่" สำหรับวัยรุ่น
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

6 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่หนึ่ง
ครูเพศวิถีศึกษา "พันธุ์ใหม่" สำหรับวัยรุ่น
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

5 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุรพงศ์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนายโรง
มาเป็นวิทยากรอบรม
เรื่อง การจัดการเรียนรู้หลักสูตร EIS

5 มีนาคม 2563
ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตร
รางวัลเกียรติยศสวนอนันต์
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
4 มีนาคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้ทำการปรับปรุง
ซ่อมแซม ทาสี บริเวณลานสนาม
เอนกประสงค์ และปรับปรุง
ซ่อมแซม ประตูห้องที่ชำรุด

3 มีนาคม 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดบางเสาธง

ภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2563

26-28 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษาวิชาทหาร
เข้าค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึก
ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองทัพบกไทย
จังหวัดกาญจนบุรี

20 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันเกียรติยศ
และพิธีอำลา ขอคมา ผูกข้อมือ
นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
ที่สำเร็จการศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์
ช่วยกวาดบริเวณลานวัด
ณ วัดดงมูลเหล็ก

19 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

19 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

18 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการวัยรุ่นมีของ ซีซั่น 3
เล่นเกมส์ กับน้องๆ
มีกิจกรรมแจกของ มากมาย
เช่น ปากกาไฮไลท์ หลากหลายแบบ
แผ่นลอกสิวเสี้ยน โฟมล้างหน้า
เซรั่มเข้มข้น สมูททู เจเปน

18 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

17 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
การเตรียมงานวันเกียรติยศ
การอบรมต่างๆ ของคุณครู
การออกแนะแนวภายนอก

17 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดวิเศษการ

14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนสามัคคีสุทธาวาส

14 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านผู้อำนวยการ
คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ประจำเช้าวันศุกร์

13 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดเจ้าอาม

12 กุมภาพันธ์ 2563
บรรยากาศการแข่งขันวาดภาพ
ในหัวข้อ "สวนอนันต์
สร้างสรรค์คนดี วิธีบางกอกน้อย"
กิจกรรมสวนอนันต์นิทรรศ' 63

12 กุมภาพันธ์ 2563
ท่าน สส.องอาจ คล้ามไพบูรณ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ เปิดงาน
กิจกรรมสวนอนันต์นิทรรศ' 63
มีการประกวดวาดภาพ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครีอง
เล่นเกมส์ตามซุ้มกิจกรรมกลุ่มสาระฯ
ได้รับของรางวัลมากมาย

11 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม

11 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านผู้อำนวยการและ
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล

11 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดอัมพวา

09 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านผู้อำนวยการและ
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ร่วมถวายปัจจัย พิธีเททองหล่อพระ
หลวงพ่อโต (จำลอง)
พระโมคคัลลานะ-พระสาลีบุตร
ณ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

06 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดนาคกลาง

06 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม

06 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

06 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานอาคารสถานที่
ได้ช่วยกันทำการปรับปรุงเวที
และเปลี่ยนผ้าประดับเวทีให้สวยงาม
เพื่อความเป็นสิริมงคล

05 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ท่านผู้อำนวยการ พร้อมกับ

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกัน ออกกำลังกายในตอนเช้า

04 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จำกัด (มหาชน) ในเครือสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ได้ถ่ายทำรายการโกดังมหาสนุก
ช่วง "โกดังมหาสนุกบุกโรงเรียน"

03 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

03 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมบ้านหลังเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหานักเรียนติดเกมส์ มั่วสุมอบายมุขต่างๆ
ในสถานที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริม
การออกกำลังกาย และการแสดงออก
ทางด้านกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม 2563

31 มกราคม 2563
ท่านผู้อำนวยการ
คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ประจำเช้าวันศุกร์

31 มกราคม 2563
ภาพบรรยากาศวันที่สาม
ของการติว o-net
วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30 มกราคม 2563
ภาพบรรยากาศวันที่สอง
ของการติว o-net
วิชาวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
29 มกราคม 2563
ภาพบรรยากาศวันที่หนึ่ง
ของการติว o-net
วิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22 มกราคม 2563
ประชุมประจำเดือนมกราคม
แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบ
การดูแลวินัยนักเรียน การแต่งกาย
การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน

22 มกราคม 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ท่านผู้อำนวยการ

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกัน ออกกำลังกายในตอนเช้า

20 มกราคม 2563
ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาท
 เรื่องการศึกษาต่อ
ของนักเรียนระดับชั้น ม.3
การสอบโอเน็ต
และระเบียบการแต่งกาย

17 มกราคม 2563
 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปี 2563
นักเรียนให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือกัน
อย่างพร้อมเพรียง

16 มกราคม 2563
 วันครูแห่งชาติ
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมกิจกรรมวันครู
ณ หอประชุมคุรุสภา
และ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

15 มกราคม 2563
 คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

15 มกราคม 2563
กิจกรรมตัดผมฟรี ทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่สองของเดือน
เพื่อการศึกษา
โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ด้วยจิตสาธารณะ

10 มกราคม 2563
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ
ที่กรุณามอบของขวัญ
ให้คุณครูทุกท่านและการแสดง

ของคณะครูและน้องๆ ฝึกประสบการณ์

10 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 คำขวัญวันเด็ก 2563
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มอบ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชน
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี
รู้หน้าที่พลเมืองไทย

10 มกราคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียน
ทุกคนได้รับของขวัญจากทางโรงเรียน
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

ขอให้มีความสุขทุกๆ คนนะครับ

10 มกราคม 2563
คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
เนื่องเป็นวันดีวันมงคล
การเริ่มต้นปีใหม่

8 มกราคม 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ออกกำลังกาย

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกัน ออกกำลังกายในตอนเช้า

 

 ภาพกิจกรรมปี 2562  <== Click