ภาพกิจกรรม   โรงเรียนสวนอนันต์  ปีการศึกษา 2564

 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  2562 : 2563 <== Click

ภาพกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564
บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ On-site
ระดับชั้น ม.ปลาย ด้วยการตรวจ
คัดกรองด้วย ATK แบบ 100%

21 พฤศจิกายน 2564
คุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบติการตรวจ
คัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี
Antigen test Kit (ATK)
โครงการหัวใจเดียวกัน ณ วัดดอกไม้
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

16 พฤศจิกายน 2564
ประชุม plc ช่วยเหลือนักเรียน
ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ติดตามแนวทางการดูแลนักเรียน
สำหรับการเรียนออนไซต์

16 พฤศจิกายน 2564
นักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
ได้รับการฉีดวัคซีน
Pfizer
ณ โรงพยาบาลศิริราช เข็มที่ 2

15 พฤศจิกายน 2564
เปิดเรียนแบบ on-site วันแรก
มีการสำรวจ คัดกรอง ATK
แบบปลอดภัย 100%

12 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ ได้รับรางวัล
"รองชนะเลิศอันดับ ๑"
การแข่งขันตอบคำถามพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

11 พฤศจิกายน 2564
ติดตั้งไวนิล มาตราการ หลัก เสริม เข้ม
ผ่านการประเมิน TSC+ สถานประกอบการ
สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID-19

10 พฤศจิกายน 2564
ประชุม plc
ประจำสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
แนวทางการดูแลนักเรียน
สำหรับการเรียนออนไซต์

9 พฤศจิกายน 2564
ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ
และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
ตามหน้าห้องต่างๆภายในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม เดือนตุลาคม 2564

29 ตุลาคม 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ ผ่านมาตราฐาน
การปฏิบัติตามมาตรการ 6 มิติ
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

29 ตุลาคม 2564
ทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม.กท1

28 ตุลาคม 2564
นักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
ได้รับการฉีดวัคซีน
Pfizer
ณ โรงพยาบาลศิริราช เข็มที่ 2

28 ตุลาคม 2564
ตารางเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น ม.ต้น - ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

26 ตุลาคม 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับความอนุเคราะห์
จากโรงพยาบาลศิริราช ในการให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4
อายุระหว่าง 12 - 15 ปี
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ณ โถงอาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

25 ตุลาคม 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับความอนุเคราะห์
จากโรงพยาบาลศิริราช ในการให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ใน วันอังคารที่ 26 ต.ค. 64
ณ โถงอาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

18 ตุลาคม 2564
"
ประกาศโรงเรียนสวนอนันต์"
เรื่อง..การจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนสวนอนันต์
ประจำปีการศึกษา 2564

14 ตุลาคม 2564
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และทำบุญโรงเรียน

7 ตุลาคม 2564
นักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์
ได้รับการฉีดวัคซีน
Pfizer
ณ โรงพยาบาลศิริราช เข็มที่ 1

6 ตุลาคม 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับความอนุเคราะห์
จากโรงพยาบาลศิริราช ในการให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค. 64
ณ โถงอาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

6 ตุลาคม 2564
ประชุมครูผ่าน
Google Meet
ประจำเดือนตุลาคม
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ
วางแผนการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรม เดือนกันยายน 2564

30 กันยายน 2564
สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพรากเพียร
ที่ภาคภูมิ คุณครูนริสรา สว่างภูมิ

7 กันยายน 2564
ผู้ปกครองและนักเรียน
มารับเงินเยียวยา 2000 บาท
ตามประกาศกระทรวงศึกษาฯ
ณ โรงเรียนสวนอนันต์

3 กันยายน 2564
ท่าน ผอ.จิรกร ฐาวิรัตน์ กราบหลวงพ่อ
กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบหลวงพ่อทอง
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมยินดีกับการไปดำรงตำแหน่ง
รอง ผอ.เขต สพม.ชบรย18

ภาพกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2564

20 สิงหาคม 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 9 - 13 ส.ค. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

18 สิงหาคม 2564
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีกิจกรรมดีดีเด็กๆเข้าร่วมมากมาย

13 สิงหาคม 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 2 - 6 ส.ค. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

9 สิงหาคม 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก
ท่าน ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร
ด้วยหน่วยบริการประชาชน
หน่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิท

4 สิงหาคม 2564
โรงเรียนสวนอนันต์
กำหนดการจัดสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564

3 สิงหาคม 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 27 , 29 และ 30 ก.ค. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

1 สิงหาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนสวนอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

ภาพกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2564

31 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมวันสุนทรภู่
คู่ ภาษาไทยออนไลน์
กิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม

25 กรกฎาคม 2564
ติดตั้งป้ายไวนิลถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

23 กรกฎาคม 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 19 - 23 ก.ค. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

17 กรกฎาคม 2564
ท่านผู้อำนวยการจิรากร ฐาวิรัตน์
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นส.แสนรัก เขมะรังสี และ
ด.ช.อิทธิพล สุวรรณวารี
 

17 กรกฎาคม 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 12 - 16 ก.ค. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

9 กรกฎาคม 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ค. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

7 กรกฎาคม 2564
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
คุณครูกนกพร ธนู
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

3 กรกฎาคม 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 64
และวันที่ 1 - 2 ก.ค. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564

27 มิถุนายน 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

26 มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าที่ประปา ปรับปรุง
ระบบท่อมิเตอร์น้ำประปาหน้าโรงเรียน
เปลี่ยนไส้กรองน้ำเพื่อให้น้ำ
มีความสะอาดถูกหลักอนามัยปลอดภัย
และก่อปูนเพื่อความแข็งแรง

23 มิถุนายน 2564
ท่านผู้อำนวยการ สพม.กทม. เขต 1
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

21 มิถุนายน 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับความอนุเคราะห์
จากเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย
มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
ภายในบริเวณโรงเรียน

21 มิถุนายน 2564
รายงานการสอนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 14 - 19 มิ.ย. 64
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

15 มิถุนายน 2564
บรรยากาศการกำหนดจ่ายเงิน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่าหนังสือเรียน ของนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

12 มิถุนายน 2564
ประกาศโรงเรียนสวนอนันต์
เรื่อง กำหนดจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าหนังสือเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(คลิกที่ภาพจะแสดงเป็นภาพใหญ่)

11 มิถุนายน 2564
ช่องทางการติดต่อของนักเรียน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(คลิกที่ภาพจะแสดงเป็นภาพใหญ่)

11 มิถุนายน 2564
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
คุณครูมณฑยา เสาวรส
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
 

4 มิถุนายน 2564
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
มาตราการสำหรับสถานศึกษา
และมาตราการสำหรับนักเรียน

ภาพกิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2564

30 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2564

29 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกลางคัน
ประจำปีการศึกษา 2564

24 พฤษภาคม 2564
ท่านผู้อำนวยการจิรกร ฐาวิรัตน์
มอบเกียรติบัตร "โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

24 พฤษภาคม 2564
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

6 พฤษภาคม 2564
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

5 พฤษภาคม 2564
เจ้าหน้าที่กรมโยธาฯ
จากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เข้ามาตรวจสำรวจอาคาร
ดูความพร้อมและสภาพอาคาร
เพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สิน

   
   

ภาพกิจกรรม เดือนษายน 2564

 

22 เมษายน 2564
เรามาเป็นครอบครัวสวนอนันต์
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน
สแกนที่คิวอาร์โค้ต
เพื่อกรอกใบสมัคร
เรียนออนไลน์

28 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

27 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

25-26 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

24 เมษายน 2564
บรรยากาศการรับสมัตรนักเรียน
รอบแรกในการเตรียมความพร้อม
มาตราการป้องกันโควิท

6 เมษายน 2564
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
โครงการปลูกจิตสำนักเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
กองทัพเรือ จ.สมุทรปราการ

3-4 เมษายน 2564
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับเกียรติ
ให้เป็นสถานที่จัดการสอบ กศน.
ประจำปีการศึกษา 2563

3 เมษายน 2564
กิจกรรมฟุตซอล รุ่นไม่เกินอายุ 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุวรรณารามฯ
เขตบางกอกน้อย

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564

22 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย

18 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม

18 มีนาคม 2564
ประชุมครูเตรียมความพร้อม
การเตรียมงานวิชาการ
สำหรับเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่

17 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดบางเสาธง
 

17 มีนาคม 2564
กิจกรรมปัจฉิม อำลาอาลัย
รุ่นพี่ ม.3 และ ม.6 จบอีกรุ่น
ประสบความสำเร็จสู่ก้าวต่อไป
ขอให้โชคดีทุกๆคน

16 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส

15 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

15 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดเจ้าอาม

10 มีนาคม 2564
กิจกรรมตัดผมฟรี
โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ด้วยจิตสาธารณะ
ประจำวันพุธเดือนมีนาคม

8 มีนาคม 2564
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
หมายเลข 1 นายยงยุทธ ศรีคล้ำ
หมายเลข 2 นายณัฐพงษ์ ณัฐพงษ์เพ็ญ

5 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

5 มีนาคม 2564
กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ
นายจิรกร ฐาวิรัตน์ผู้อำนวยการคนใหม่
คณะครูและผู้อำนวยการจากโรงเรียน
ต่างๆมากมายมาร่วมแสดงความยินดี

4 มีนาคม 2564
ท่านผู้อำนวยการจิรกร ฐาวิรัตน์
ได้กล่าวแนะนำตัวทักทาย
ให้โอวาทและวิสัยทัศน์
กับนักเรียน คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียนสวนอนันต์

4 มีนาคม 2564
ทีมงานอาคารสถานที่
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ช่วยกันซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่
และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

3 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

2 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม

1 มีนาคม 2564
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
 โรงเรียนโฆษิตสโมสร

ภาพกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันเดินทางเพื่อไปส่ง
ท่านผู้อำนวยการเอื้อมพร วอนยิน
เนื่องจากต้องย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

25 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านผู้อำนวยการเอื้อมพร วอนยิน
ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวลา
เนื่องจากต้องย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

25 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร
ข้าวสาร-อาหารแห้ง
ของนักเรียนและคณะครู
บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมครูโรงเรียนสวนอนันต์
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 2 ชั้น 2

16 กุมภาพันธ์ 2564
การแสดงของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่องว่า คัดเลือกบุษบา
โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ทางนักแสดง
และผู้ที่มีหน้าที่อื่นๆ เสริมการมี
ความสามัคคีและการแก้ปัญหาในจุดต่างๆ
การแสดงนี้เป็นโครงงานของวิชานาฏศิลป์

10 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมตัดผมฟรี
โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ด้วยจิตสาธารณะ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์

8 กุมภาพันธ์ 2564
 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนสวนอนันต์
และโรงเรียนอุบลรัตน์ฯ

2 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์
การสอบแก้ตัวและการสอบโอเน็ต
การเตรียมความพร้อมรับสมัครนักเรียน
แนวทางการวัดและประเมินผล
แนะแนวและกิจกรรมวันเด็ก

1 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านผู้อำนวยการเอื้อมพร วอนยิน
ได้กล่าวให้โอวาท ให้กับนักเรียน
ต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2
ชี้แจงระเบียบการเรียน การเปิดภาคเรียน
ในสถานการณ์ โควิท-19 ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม 2564

29 มกราคม 2564
ผอ.สพม.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
กำกับติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

25 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 18-2
2 มกราคม 2564

20 มกราคม 2564
ศน.ณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ และ
ศน.สิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ ศึกษานิเทศก์
ประจำกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนสวนอนันต์
ในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

16 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564

8 มกราคม 2564
รายงานสถิติ
กิจกรรมการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 4-8 มกราคม 2564

4 มกราคม 2564
แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564

1 มกราคม 2564
ขอหน้าที่ การงาน จงก้าวหน้า
โชควาสนา เรืองรุ่ง พุ่งไพศาล
คิดได้เพชร ได้ทอง มากองพลัน
จงสุขสันต์ สุขขี ปีใหม่เทอญ

 ภาพกิจกรรมปี  2562  : 2563  <== Click