ภาพกิจกรรม   โรงเรียนสวนอนันต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม เดือนกรกฏาคม 2562

11 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

11 กรกฏาคม 2562
แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

1 กรกฏาคม 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

5 กรกฏาคม 2562
ทำบุญใส่บาตรประจำวันศุกร์

8 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการจาก สพม. 1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนอนันต์

ภาพกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2562

28 มิถุนายน 2562
กิจกรรมกีฬาสี
จับฉลากเพื่อคัดเลือกสี
คณะครูและนักเรียน

26 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้เข้าร่วม เดินรณรงค์​
ต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก
ร่วมกับกองทัพเรือ

 26 มิถุนายน 2562
เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง

20 มิถุนายน 2562
กิจกรรมไหว้ครู
และพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่ชนะ
การประกวดพานไหว้ครู

24 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียน

19 มิถุนายน 2562
ภาพบรรยากาศ
การทำพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

20 มิถุนายน 2562
มอบทุนการศึกษา

12 มิถุนายน 2562
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา
 พลศึกษา ออกกำลังกาย

12 มิถุนายน 2562
กิจกรรมตัดผมฟรี
โดยช่างตัดผมจิตอาสา
มืออาชีพ

7 มิถุนายน 2562
ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
และเบื้องหลังการทำงาน

9 มิถุนายน 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสวนอนันต์

6 มิถุนายน 2562
โครงการชีวีมีสุข
นักเรียนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่าเกณฑ์และสูงเกินเกณฑ์มาตราฐาน

7 มิถุนายน 2562
ใส่บาตรประจำสัปดาห์
เช้าวันศุกร์

   4 มิถุนายน 2562
 ประชุมครูเดือนมิถุนายน
  - การเยี่ยมบ้านนักเรียน
  - การให้ทุนนักเรียน
  - การประชุมผู้ปกครอง

5 มิถุนายน 2562
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC : Professional Learning Community ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

ภาพกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2562
วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่เผาปอด"
(Tobacco burns your lungs)

24 พฤษภาคม 2562
ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน
23 พฤษภาคม 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน - จิตอาสากองทัพเรือ

17 พฤษภาคม 2562
เวียนเทียนรอบโบสถ์วัดดงมูลเหล็ก

17 พฤษภาคม 2562
ทำบุญตักบาตรวันศุกร์
16 พฤษภาคม 2562
เปิดเทอมวันแรก

13 พฤษภาคม 2562
ประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่หนึ่ง

6 พฤษภาคม 2562
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐานวันที่ห้า

2 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สี่

1 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สาม

ผ่านเข้ารอบ
ประกวดผลงานโครงการ

TO BE NUMBER ONE

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม - เมษายน 2562

30 เมษายน 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สอง

29 เมษายน 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่หนึ่ง

9 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4

8 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น

 ขอขอบคุณศิษย์เก่า อดีตประธานนักเรียน นายองศา สังข์นิฐ ที่นำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีห้องเรียน

29 มีนาคม 2562
ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศ
รับวุฒิบัตรจบการศึกษา