ภาพกิจกรรมโรงเรียนสวนอนันต์
 
 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  2562 : 2563 : 2564  <== Click

ภาพกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2565

4 สิงหาคม 2565
การอบรมสัมนาผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

3 สิงหาคม 2565
การประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 14/2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

3 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี
นักเรียนและคุณครูร่วมกัน
ออกกำลังกายยามเช้า

ภาพกิจกรรม เดือนกรกฏาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรม โครงการ ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์

20 กรกฎาคม 2565
การประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2565

12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจำปีของโรงเรียนสวนอนันต์

11 กรกฎาคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ นนทบุรี
นิเทศกำกับติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก

11 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
ให้การต้อนรับโดยคณะครูและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสวนอนันต์

6 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ออกกำลังกายยามเช้า

5 กรกฎาคม 2565
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ต้อนรับคณะนิเทศติดตามประเมินผล
จาก สพม.กท.1

1 กรกฎาคม 2565
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565
ประชุมครูประจำเดือน

29 มิถุนายน 2565
นักเรียนพร้อมทั้งคณครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
เพื่อสุขภาพ ประจำวันพุธ

24 มิถุนายน 2565
ห้องสมุดได้ทำการติดตั้งพัดลม 12 ตัว
เพื่อการถ่ายเทอากาศให้หมุนเวียนที่ดี
เสริมสร้างบรรยากาศห้องสมุด

24 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย
แห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2565

20 มิถุนายน 2565
รูปภาพคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565
คณะครูแต่งชุดข้าราชการ
ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565
กิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565

5 มิถุนายน 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3 มิถุนายน 2565
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนอนันต์ นำคณะครูและ
นักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
มเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา
ณ สนามโรงเรียนสวนอนันต์

1 มิถุนายน 2565
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

1 มิถุนายน 2565
นักเรียนพร้อมทั้งคณครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
เพื่อสุขภาพ ประจำวันพุธ

กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport Online
เป็นการแข่งขันกีฬา E-Sport
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ภาพกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565
การประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ของนางสาวมณฑยา  เสาวรส

12 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1 และ ม.4

11 พฤษภาคม 2565
ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

10 พฤษภาคม 2565
อบรมและพัฒนาบุคลากร
ข้าราชการครู ตามสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่ง

3 พฤษภาคม 2565
ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ภาพกิจกรรม เดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และมอบ
ที่ตรวจ ATK พร้อมทั้งแอลกอฮอล์
จากกองทัพเรือ มอบให้โรงเรียน

28 เมษายน 2565
ท่าน ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
ประธานการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว.13
ของคุณครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565
กิจกรรมรับประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

31 มีนาคม 2565
ยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

29 มีนาคม 2565
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
แบบรวมการ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนา กพ.ทร.
ขว.ทร.  ยก.หร.  และ กบ.ทร.

29 มีนาคม 2565
ประชุมครู เตรียมความพร้อม
รับมอบอุปกรณ์การกีฬา
จากกรมการทหารเรือ

17 มีนาคม 2565
ประชุมครูประจำเดือน
กำหนดการช่วยเหลือนักเรียน
ซ่อมรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน
ปัจฉิมนิเทศประจำปีของนักเรียน

9 มีนาคม 2565
โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ
การรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อน-ปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

25 กุมภาพันธ์ 2565
คุณครูณัฐวุฒิ พันธ์แสง และนักเรียน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานาคร
ณ ห้องประชุมอนันตนาคราช ชั้น 7
อาคารบี สำนักงานเขตบางกอกน้อย

11 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขอสนับสนุนมอบอุปกรณ์การแพทย์
ชุดทดสอบแอนติเจน COVID-19
แบบรวดเร็ว จำนวน 600 ชุด
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

3 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมครูประจำเดือน
ยินดีต้อนรับคุณครูอรวีร์ สายขัด
เข้าสู่ครอบครัวโรงเรียนสวนอนันต์
การติดตามนักเรียน การแนะแนว
การรับสมัครนักเรียนใหม่

ภาพกิจกรรม เดือนมกราคม 2565

24 มกราคม 2565
สุ่มตรวจ ATK
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

21 มกราคม 2565
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของครู

21 มกราคม 2565
กิจกรรมวันเด็ก

21 มกราคม 2565
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

19 มกราคม 2565
ศน.สพม.กท.1 เข้าตรวจเยี่ยม
การเรียนการสอนออนไลน์
ประชุมครูประจำเดือน

19 มกราคม 2565
นักเรียน ม.3 และ ม.6
ถ่ายภาพรวมห้องก่อนสำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

18 มกราคม 2565
รับน้ำอัดลมมิรินด้า

10 มกราคม 2565
เปิดเรียนแบบ on-site ม.ปลาย
มีการสำรวจ คัดกรอง ATK
แบบปลอดภัย 100%

8-9 มกราคม 2565
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสวนอนันต์ ข.บางกอกน้อย
ได้รับวัคซีน phzer เข็มที่ 3
ณ สถานีรถไฟบางซื่อ

7 มกราคม 2565
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านอดีต ส.ก.นภาพล จีรกุล
ฉีดยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
ตามห้องศูนย์ปฏิบัติการ
ห้องประชุมและทางเดิน

6 มกราคม 2565
ท่าน ผอ.เขตฯ นายนิยม ไผ่โสภา
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนอนันต์
ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 มกราคม 2565
ประชุมครูประจำเดือน
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 2 ชั้น 2 หลังห้องสมุด