ภาพกิจกรรม  
โรงเรียนสวนอนันต์ 
ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม เดือนธันวาคม 2562

28 ธันวาคม 62
 กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี
วันสุดท้าย
27 ธันวาคม 62
 กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี
วันที่สอง
26 ธันวาคม 62
 กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี
ณ ค่ายเสาวลักษณ์
20 ธันวาคม 62
ยินดีต้อนรับ
ท่านผู้อำนวยการ
เอื้อมพร วอนยิน
 เข้าสู้รั้ว เขียว-แดง
19 ธันวาคม 62
ผอ.วิจิตร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผอ.รร.มหรรณพาราม
17 ธันวาคม 62
กิจจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนสวนอนันต์
11 ธันวาคม 62
กิจจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ออกกำลัง
กาย ยามเช้า
6 ธันวาคม 62
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมใจกันทำบุญตัก
บาตรในตอนเช้า
3 ธันวาคม 62
โรงเรียนสวนอนันต์ประเมิน สมศ วันสุดท้ายและสรุปผลการประเมิน
2 ธันวาคม 62
โรงเรียนสวนอนันต์รับการประเมินจาก สมศ.วันแรก

ภาพกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562
แสดงเทิดพระเกียรติงานกาชาด
15 พฤศจิกายน 2562
ทำบุญประจำสัปดาห์
19 พฤศจิกายน 2562
ประชุมครู
20 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
8 พฤศจิกายน 2562
ทำบุญประจำสัปดาห์
10 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครอง
13 พฤศจิกายน 2562
บำเพ็ญประโยชน์

ภาพกิจกรรม เดือนตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562
ทอดกฐิน
วัดดงมูลเหล็ก
31 ตุลาคม 2562
เปิดเทอมวันแรก
เทอมสอง
7 ตุลาคม 2562
ประชุมครูประจำเดือน
 
9 ตุลาคม 2562
ล่องเรือสำราญ
แม่น้ำเจ้าพระยา
 

ภาพกิจกรรม เดือนกันยายน 2562

19 กันยายน 2562
ประชุมครูประจำเดือน

27 กันยายน 2562
ทัศนศึกษา เมืองโบราณ สมุทรปราการ
16 กันยายน 2562
 การแข่งขันฟุตซอล
ระดับชั้น ม.ปลาย

17 กันยายน 2562
 การแข่งขันฟุตซอล
ระดับชั้น ม.ต้น

18 กันยายน 2562
 การแข่งขันฟุตซอล
คณะครู-แชมป์ฟุตซอลชาย

7 กันยายน 2562
อบรมฟุตซอล
โครงการ "วัยใสเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด"

7 กันยายน 2562
การอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย
โครงการ วัยใสเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด

7 กันยายน 2562
กิจกรรมเต้น Cover Dance
 โครงการ "วัยใสเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด"

ภาพกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562

21 สิงหาคม 62
มอบเกียรติบัตร
วันวิทยาศาสตร์
และวันอาเซียน

16 สิงหาคม 62
ทำบุญตักบาตร
ประจำวันศุกร์

21 สิงหาคม 62
วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

8 สิงหาคม 62
กิจรรม
วันอาเซียน

9 สิงหาคม 62
กิจรรม
วันแม่แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม เดือนกรกฏาคม 2562

14 กรกฏาคม 62
 TO BE NUMBER ONE
 ณ เมืองทองธานี

26 กรกฏาคม 62
เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  ณ. ร.ร.สอ.&วัดครุฑ+กองทัพเรือ

26 กรกฏาคม 62
 การแสดงระบำอู่ทอง และการแสดงโขน ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
ของนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

8 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการจาก สพม. 1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนอนันต์

11 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

12 กรกฏาคม 2562
แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

1 กรกฏาคม 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

5 กรกฏาคม 2562
ทำบุญใส่บาตรประจำวันศุกร์

4-7 กรกฏาคม 62
ลส.ต้านภัยยาเสพติด
ณ ค่ายหัตถวุฒิ สระบุรี

ภาพกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2562

28 มิถุนายน 2562
กิจกรรมกีฬาสี
จับฉลากเพื่อคัดเลือกสี
คณะครูและนักเรียน

26 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้เข้าร่วม เดินรณรงค์​
ต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก
ร่วมกับกองทัพเรือ

 26 มิถุนายน 2562
เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง

20 มิถุนายน 2562
กิจกรรมไหว้ครู
และพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่ชนะ
การประกวดพานไหว้ครู

24 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียน

19 มิถุนายน 2562
ภาพบรรยากาศ
การทำพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

20 มิถุนายน 2562
มอบทุนการศึกษา

12 มิถุนายน 2562
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา
 พลศึกษา ออกกำลังกาย

12 มิถุนายน 2562
กิจกรรมตัดผมฟรี
โดยช่างตัดผมจิตอาสา
มืออาชีพ

7 มิถุนายน 2562
ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
และเบื้องหลังการทำงาน

9 มิถุนายน 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสวนอนันต์

6 มิถุนายน 2562
โครงการชีวีมีสุข
นักเรียนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่าเกณฑ์และสูงเกินเกณฑ์มาตราฐาน

7 มิถุนายน 2562
ใส่บาตรประจำสัปดาห์
เช้าวันศุกร์

   4 มิถุนายน 2562
 ประชุมครูเดือนมิถุนายน
  - การเยี่ยมบ้านนักเรียน
  - การให้ทุนนักเรียน
  - การประชุมผู้ปกครอง

5 มิถุนายน 2562
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC : Professional Learning Community ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

ภาพกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2562
วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่เผาปอด"
(Tobacco burns your lungs)

24 พฤษภาคม 2562
ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน
23 พฤษภาคม 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน - จิตอาสากองทัพเรือ

17 พฤษภาคม 2562
เวียนเทียนรอบโบสถ์วัดดงมูลเหล็ก

17 พฤษภาคม 2562
ทำบุญตักบาตรวันศุกร์
16 พฤษภาคม 2562
เปิดเทอมวันแรก

13 พฤษภาคม 2562
ประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่หนึ่ง

6 พฤษภาคม 2562
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐานวันที่ห้า

2 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สี่

1 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สาม

ผ่านเข้ารอบ
ประกวดผลงานโครงการ

TO BE NUMBER ONE

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม - เมษายน 2562

30 เมษายน 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สอง

29 เมษายน 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่หนึ่ง

9 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4

8 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น

 ขอขอบคุณศิษย์เก่า อดีตประธานนักเรียน นายองศา สังข์นิฐ ที่นำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีห้องเรียน

29 มีนาคม 2562
ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศ
รับวุฒิบัตรจบการศึกษา