อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ วันที่ 2 มกราคม  2563

กลุ่มสาระ ชาย หญิง จำนวน คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ รวม
ผู้บริหาร   1 1   1         1
วิทยาศาสตร์   3 3   2 1       3
คณิตศาสตร์ 1   1       1     1
ภาษาไทย   1 1       1     1
สังคมศึกษา ฯ   2 2 1 1         2
ภาษาต่างประเทศ   1 1   1         1
สุขศึกษาฯ 2   2   2         2
ศิลปะ 1 2 3 2 1         3
การงานอาชีพฯ 1 2 3 1 2         3
รวมข้าราชการและผู้บริหาร 5 12 17 4 10 1 2 0 0 17
ครูผู้ทรงคุณค่า   1 1             1
ครูขาดแคลน(เขต) 1 1 2             2
ครูอัตราจ้าง (ร.ร.) 1 1 2             2
ครูพี่เลี้ยง (เขต)   1 1             1
พนักงานธุรการ (เขต)   1 1             1
ลูกจ้างประจำ 2   2             2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4             4
รวมครูผู้ทรงคุณค่า+ ครูขาดแคลน+ ครูอัตราจ้าง +ครูพี่เลี้ยง + พนักงานธุรการ + ลจ.ประจำและลจ.ชั่วคราว 6 7 13             13
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 19 30             30
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 7 12 19             19