Data  Center  Online

ภาพกิจกรรม เดือน มีนาคม 2563

17 มีนาคม 2563 : การพัฒนาบุคลากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม PK Student  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

16 มีนาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ ได้รับเกียรติจาก นายอาณิต สมุทรเพรียว
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราชบพิตร เป็นวิทยากร การอบรมการพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

11 มีนาคม 2563 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่อง การประดิษฐ์ชุดทดลอง การสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

9 มีนาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม
และทาสีหลังคาวิหารหลวงพ่อทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสวยงาม

8 มีนาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันสุดท้าย
ครูเพศวิถีศึกษา "พันธุ์ใหม่" สำหรับวัยรุ่น โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 มีนาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่สอง
ครูเพศวิถีศึกษา "พันธุ์ใหม่" สำหรับวัยรุ่น โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 มีนาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่หนึ่ง
ครูเพศวิถีศึกษา "พันธุ์ใหม่" สำหรับวัยรุ่น โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 มีนาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุรพงศ์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนายโรง มาเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง

การจัดการเรียนรู้หลักสูตร EIS

5 มีนาคม 2563 : ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตร
รางวัลเกียรติยศสวนอนันต์  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

4 มีนาคม 2563 : โรงเรียนสวนอนันต์ ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี
บริเวณลานสนามเอนกประสงค์ และปรับปรุง ซ่อมแซม ประตูห้องที่ชำรุด

3 มีนาคม 2563 : คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์ ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดบางเสาธง

ภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2563

26-28 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษาวิชาทหาร
เข้าค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึก
ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองทัพบกไทย
จังหวัดกาญจนบุรี

20 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันเกียรติยศ
และพิธีอำลา ขอคมา ผูกข้อมือ
นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
ที่สำเร็จการศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์
ช่วยกวาดบริเวณลานวัด
ณ วัดดงมูลเหล็ก

19 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

19 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

18 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการวัยรุ่นมีของ ซีซั่น 3
เล่นเกมส์ กับน้องๆ
มีกิจกรรมแจกของ มากมาย
เช่น ปากกาไฮไลท์ หลากหลายแบบ
แผ่นลอกสิวเสี้ยน โฟมล้างหน้า
เซรั่มเข้มข้น สมูททู เจเปน

18 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

17 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
การเตรียมงานวันเกียรติยศ
การอบรมต่างๆ ของคุณครู
การออกแนะแนวภายนอก

17 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดวิเศษการ

14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนสามัคคีสุทธาวาส

14 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านผู้อำนวยการ
คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ประจำเช้าวันศุกร์

13 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดเจ้าอาม

12 กุมภาพันธ์ 2563
บรรยากาศการแข่งขันวาดภาพ
ในหัวข้อ "สวนอนันต์
สร้างสรรค์คนดี วิธีบางกอกน้อย"
กิจกรรมสวนอนันต์นิทรรศ' 63

12 กุมภาพันธ์ 2563
ท่าน สส.องอาจ คล้ามไพบูรณ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ เปิดงาน
กิจกรรมสวนอนันต์นิทรรศ' 63
มีการประกวดวาดภาพ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครีอง
เล่นเกมส์ตามซุ้มกิจกรรมกลุ่มสาระฯ
ได้รับของรางวัลมากมาย

11 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม

11 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านผู้อำนวยการและ
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล

11 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดอัมพวา

09 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านผู้อำนวยการและ
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ร่วมถวายปัจจัย พิธีเททองหล่อพระ
หลวงพ่อโต (จำลอง)
พระโมคคัลลานะ-พระสาลีบุตร
ณ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

06 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดนาคกลาง

06 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม

06 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

06 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานอาคารสถานที่
ได้ช่วยกันทำการปรับปรุงเวที
และเปลี่ยนผ้าประดับเวทีให้สวยงาม
เพื่อความเป็นสิริมงคล

05 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ท่านผู้อำนวยการ พร้อมกับ

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกัน ออกกำลังกายในตอนเช้า

04 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จำกัด (มหาชน) ในเครือสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ได้ถ่ายทำรายการโกดังมหาสนุก
ช่วง "โกดังมหาสนุกบุกโรงเรียน"

03 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

03 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมบ้านหลังเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหานักเรียนติดเกมส์ มั่วสุมอบายมุขต่างๆ
ในสถานที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริม
การออกกำลังกาย และการแสดงออก
ทางด้านกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม 2563

31 มกราคม 2563
ท่านผู้อำนวยการ
คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ประจำเช้าวันศุกร์

31 มกราคม 2563
ภาพบรรยากาศวันที่สาม
ของการติว o-net
วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30 มกราคม 2563
ภาพบรรยากาศวันที่สอง
ของการติว o-net
วิชาวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
29 มกราคม 2563
ภาพบรรยากาศวันที่หนึ่ง
ของการติว o-net
วิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22 มกราคม 2563
ประชุมประจำเดือนมกราคม
แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบ
การดูแลวินัยนักเรียน การแต่งกาย
การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน

22 มกราคม 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ท่านผู้อำนวยการ

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกัน ออกกำลังกายในตอนเช้า

20 มกราคม 2563
ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาท
 เรื่องการศึกษาต่อ
ของนักเรียนระดับชั้น ม.3
การสอบโอเน็ต
และระเบียบการแต่งกาย

17 มกราคม 2563
 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปี 2563
นักเรียนให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือกัน
อย่างพร้อมเพรียง

16 มกราคม 2563
 วันครูแห่งชาติ
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมกิจกรรมวันครู
ณ หอประชุมคุรุสภา
และ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

15 มกราคม 2563
 คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

15 มกราคม 2563
กิจกรรมตัดผมฟรี ทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่สองของเดือน
เพื่อการศึกษา
โดยช่างตัดผมมืออาชีพ
ด้วยจิตสาธารณะ

10 มกราคม 2563
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ
ที่กรุณามอบของขวัญ
ให้คุณครูทุกท่านและการแสดง

ของคณะครูและน้องๆ ฝึกประสบการณ์

10 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 คำขวัญวันเด็ก 2563
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มอบ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชน
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี
รู้หน้าที่พลเมืองไทย

10 มกราคม 2563
โรงเรียนสวนอนันต์
จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียน
ทุกคนได้รับของขวัญจากทางโรงเรียน
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

ขอให้มีความสุขทุกๆ คนนะครับ

10 มกราคม 2563
คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
เนื่องเป็นวันดีวันมงคล
การเริ่มต้นปีใหม่

8 มกราคม 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ออกกำลังกาย

คณะครูและนักเรียน
ร่วมกัน ออกกำลังกายในตอนเช้า

ภาพกิจกรรม   โรงเรียนสวนอนันต์  ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม เดือนธันวาคม 2562

28 ธันวาคม 62
 กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี
วันสุดท้าย
27 ธันวาคม 62
 กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี
วันที่สอง
26 ธันวาคม 62
 กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี
ณ ค่ายเสาวลักษณ์
20 ธันวาคม 62
ยินดีต้อนรับ
ท่านผู้อำนวยการ
เอื้อมพร วอนยิน
 เข้าสู้รั้ว เขียว-แดง
19 ธันวาคม 62
ผอ.วิจิตร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผอ.รร.มหรรณพาราม
17 ธันวาคม 62
กิจจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนสวนอนันต์
11 ธันวาคม 62
กิจจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ออกกำลัง
กาย ยามเช้า
6 ธันวาคม 62
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมใจกันทำบุญตัก
บาตรในตอนเช้า
3 ธันวาคม 62
โรงเรียนสวนอนันต์ประเมิน สมศ วันสุดท้ายและสรุปผลการประเมิน
2 ธันวาคม 62
โรงเรียนสวนอนันต์รับการประเมินจาก สมศ.วันแรก

ภาพกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562
แสดงเทิดพระเกียรติงานกาชาด
15 พฤศจิกายน 2562
ทำบุญประจำสัปดาห์
19 พฤศจิกายน 2562
ประชุมครู
20 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
8 พฤศจิกายน 2562
ทำบุญประจำสัปดาห์
10 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครอง
13 พฤศจิกายน 2562
บำเพ็ญประโยชน์

ภาพกิจกรรม เดือนตุลาคม 2562

26 ตุลาคม 2562
ทอดกฐิน
วัดดงมูลเหล็ก
31 ตุลาคม 2562
เปิดเทอมวันแรก
เทอมสอง
7 ตุลาคม 2562
ประชุมครูประจำเดือน
 
9 ตุลาคม 2562
ล่องเรือสำราญ
แม่น้ำเจ้าพระยา
 

ภาพกิจกรรม เดือนกันยายน 2562

19 กันยายน 2562
ประชุมครูประจำเดือน

27 กันยายน 2562
ทัศนศึกษา เมืองโบราณ สมุทรปราการ
16 กันยายน 2562
 การแข่งขันฟุตซอล
ระดับชั้น ม.ปลาย

17 กันยายน 2562
 การแข่งขันฟุตซอล
ระดับชั้น ม.ต้น

18 กันยายน 2562
 การแข่งขันฟุตซอล
คณะครู-แชมป์ฟุตซอลชาย

7 กันยายน 2562
อบรมฟุตซอล
โครงการ "วัยใสเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด"

7 กันยายน 2562
การอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย
โครงการ วัยใสเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด

7 กันยายน 2562
กิจกรรมเต้น Cover Dance
 โครงการ "วัยใสเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด"

ภาพกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562

21 สิงหาคม 62
มอบเกียรติบัตร
วันวิทยาศาสตร์
และวันอาเซียน

16 สิงหาคม 62
ทำบุญตักบาตร
ประจำวันศุกร์

21 สิงหาคม 62
วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

8 สิงหาคม 62
กิจรรม
วันอาเซียน

9 สิงหาคม 62
กิจรรม
วันแม่แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม เดือนกรกฏาคม 2562

14 กรกฏาคม 62
 TO BE NUMBER ONE
 ณ เมืองทองธานี

26 กรกฏาคม 62
เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  ณ. ร.ร.สอ.&วัดครุฑ+กองทัพเรือ

26 กรกฏาคม 62
 การแสดงระบำอู่ทอง และการแสดงโขน ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
ของนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

8 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการจาก สพม. 1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนอนันต์

11 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

12 กรกฏาคม 2562
แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

1 กรกฏาคม 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

5 กรกฏาคม 2562
ทำบุญใส่บาตรประจำวันศุกร์

4-7 กรกฏาคม 62
ลส.ต้านภัยยาเสพติด
ณ ค่ายหัตถวุฒิ สระบุรี

ภาพกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2562

28 มิถุนายน 2562
กิจกรรมกีฬาสี
จับฉลากเพื่อคัดเลือกสี
คณะครูและนักเรียน

26 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสวนอนันต์
ได้เข้าร่วม เดินรณรงค์​
ต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก
ร่วมกับกองทัพเรือ

 26 มิถุนายน 2562
เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง

20 มิถุนายน 2562
กิจกรรมไหว้ครู
และพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่ชนะ
การประกวดพานไหว้ครู

24 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียน

19 มิถุนายน 2562
ภาพบรรยากาศ
การทำพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

20 มิถุนายน 2562
มอบทุนการศึกษา

12 มิถุนายน 2562
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา
 พลศึกษา ออกกำลังกาย

12 มิถุนายน 2562
กิจกรรมตัดผมฟรี
โดยช่างตัดผมจิตอาสา
มืออาชีพ

7 มิถุนายน 2562
ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
และเบื้องหลังการทำงาน

9 มิถุนายน 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสวนอนันต์

6 มิถุนายน 2562
โครงการชีวีมีสุข
นักเรียนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่าเกณฑ์และสูงเกินเกณฑ์มาตราฐาน

7 มิถุนายน 2562
ใส่บาตรประจำสัปดาห์
เช้าวันศุกร์

   4 มิถุนายน 2562
 ประชุมครูเดือนมิถุนายน
  - การเยี่ยมบ้านนักเรียน
  - การให้ทุนนักเรียน
  - การประชุมผู้ปกครอง

5 มิถุนายน 2562
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC : Professional Learning Community ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

ภาพกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2562
วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่เผาปอด"
(Tobacco burns your lungs)

24 พฤษภาคม 2562
ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน
23 พฤษภาคม 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน - จิตอาสากองทัพเรือ

17 พฤษภาคม 2562
เวียนเทียนรอบโบสถ์วัดดงมูลเหล็ก

17 พฤษภาคม 2562
ทำบุญตักบาตรวันศุกร์
16 พฤษภาคม 2562
เปิดเทอมวันแรก

13 พฤษภาคม 2562
ประชุมครูประจำเดือน
ครั้งที่หนึ่ง

6 พฤษภาคม 2562
คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐานวันที่ห้า

2 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สี่

1 พฤษภาคม 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สาม

ผ่านเข้ารอบ
ประกวดผลงานโครงการ

TO BE NUMBER ONE

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม - เมษายน 2562

30 เมษายน 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่สอง

29 เมษายน 2562
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่หนึ่ง

9 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4

8 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น

 ขอขอบคุณศิษย์เก่า อดีตประธานนักเรียน นายองศา สังข์นิฐ ที่นำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีห้องเรียน

29 มีนาคม 2562
ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศ
รับวุฒิบัตรจบการศึกษา