ข่าวสารเผยแพร่

โรงเรียนสวนอนันต์
เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส "โคโรน่า" COVID-19
โรงเรียนสวนอนันต์  ขอ งดการประกาศผลการสอบ
ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยจะดำเนินการดังนี้

1.นักเรียนชั้น ม.1-2-4-5 จะประกาศผลผู้ติด 0-ร.-มส.
โดยจะ ประกาศทางเว็บไซต์ของรร. เฟสบุ๊ค รร. หรือ Line ของครูที่ปรึกษา
และจะนัดหมายซ่อมเสริมในช่วงเปิดภาคเรียน
ยกเว้นนักเรียนที่อาจต้องซ้ำชั้น จะเรียกมาดำเนินการแก้ไข เป็นรายๆ

2.นักเรียนชั้น ม.3-6 จะแจ้งผลการเรียนเฉพาะผู้ที่จะไม่จบการศึกษา
เพื่อมาดำเนินการแก้ไขเป็นรายๆ ตามที่นัดหมาย
ส่วนกำหนดการรับเอกสารการจบการศึกษา
ให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม แต่จะให้ขอรับจากครูที่ปรึกษา ไม่มีพิธีการใดๆ
ทั้งนี้ โปรดรอประกาศจากโรงเรียนอีกครั้ง

2/03/2563