บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์

 ผู้บริหาร


 

 
นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์

 
กนกพร  ธนู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ

นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

พฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

 

ครูผู้สอน


 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูจิรภา เฮียงโฮม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
หัวหน้างานพัสดุ
 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ครูพฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้างานบุคคลากร

ครูกาญจนา ทองสนิท
งานธุรการและพัสดุ
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูมะนิดดา  เกตุสุข
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานวิชาการ

ครูอรุณ  ตั้งมโนกุล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยี

ครูมณฑยา  เสาวรส
หัวหน้างานสารสนเทศ

ครูกนกพร  ธนู
หัวหน้างานการเงิน
   

ครูณัฐวุฒิ  พันธุ์แสง
หัวหน้าระดับ ม.ปลายและงานโสตฯ
 

ครูอัมพร  อาศัยราษฎร์
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลอนามัย
 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูสุทธิศรี  เรืองประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครูดิเรก  คำอุปละ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ครูนพดล  บุญศรี
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิภาพนักเรียน


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครูสุเพียร  สุลินทบูรณ์
ดนตรี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
นาฏศิลป์
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ครูราเชน  ขาวศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูระวิวรรณ  โพธิ์นอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 ครูอรดี  เนื้อทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์-งานบัญชี
 


 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
 
 
นางสาวอรวีร์  สายขัด
ครูประจำการศึกษาพิเศษ
 
 
ครูอริษา จันมา
งานการศึกษาพิเศษ

ครูอัมพร  อาศัยราษฎร์
งานสารบรรณ

ครูณัฐวุฒิ  พันธุ์แสง
งานโสตทัศนูปกรณ์
 

 

 พนักงานประจำ


 


นายวิรัช  คำมัน
ยามรักษาการณ์


 

 พนักงานชั่วคราวสุนทร  รัตนธรรม
พนักงานขับรถ

 


สุรนาท  รัตนธรรม
นักการภารโรง