บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์

 ผู้บริหาร


 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะนิดดา เกตุสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานวิชาการสุทธิศรี  เรืองประทุม
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานงบประมาณมณฑยา เสาวรส
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานบุคคลสุเพียร  สุลินทบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานทั่วไป


 

ครูผู้สอน


  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูจิรภา เฮียงโฮม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 
ครูพฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
 


ครูรัตนาภรณ์  โกมณเสน
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
 

ครูกาญจนา ทองสนิท
งานธุรการและพัสดุ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูมะนิดดา  เกตุสุข
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
 

ครูสำรวย  จินตนา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 


ครูณัฐวุฒิ  พันธุ์แสง
งานทั่วไปและงานโสตฯ
 


 


ครูอัมพร  อาศัยราษฎร์
งานพยาบาลและแผนงาน
 


  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูสุทธิศรี  เรืองประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 ครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค

หัวหน้างานแนะเนวและการศึกษาพิเศษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครูดิเรก  คำอุปละ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
 ครูนพดล  บุญศรี
หัวหน้างานประกันฯ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครูนริสรา  สว่างภูมิ
ศิลปะ หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
 ครูสุเพียร  สุลินทบูรณ์
ดนตรี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
นาฏศิลป์
หัวหน้างานแผนงานฯ
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีครูวรางคณา  โกมลผลิน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
 ครูอรุณ  ตั้งมโนกุล
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยี

 ครูมณฑยา  เสาวรส
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานสาระสนเทศ
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูระวิวรรณ  โพธิ์นอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 ครูบุญญาณี  หินชีระนันท์
งานวิชาการ
 


กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
 

ครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค
หัวหน้างานแนะเนว
และการศึกษาพิเศษ

ครูอริษา จันมา
งานการศึกษาพิเศษ

ครูอัมพร  อาศัยราษฎร์
งานพยาบาลและแผนงาน

ครูผกามาศ  ทองคำ
งานธุรการ  เลขาฯ

ครูจิรภา เฮียงโฮม
งานห้องสมุด

 

 พนักงานประจำ


 


นายมาโนช  บัวเกิด
ยามรักษาการณ์
 


นายวิรัช  คำมัน
ยามรักษาการณ์
 


 

 พนักงานชั่วคราว


 


สุนทร  รัตนธรรม
พนักงานขับรถ
 


ไพรัช  ปรางถาวร
นักการภารโรง
 


สุภาภรณ์  ชนะวันโน
นักการภารโรง
 

   
กัลยา ชนะวันโน
นักการภารโรง