บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์

 ผู้บริหาร


 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะนิดดา เกตุสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานวิชาการสุทธิศรี  เรืองประทุม
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานงบประมาณมณฑยา เสาวรส
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานบุคคลสุเพียร  สุลินทบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งานทั่วไป


 

ครูผู้สอน


  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูจิรภา เฮียงโฮม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
 


  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ครูรัตนาภรณ์  โกมณเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 ครูกาญจนา ทองสนิท
งานพัสดุ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูมะนิดดา  เกตุสุข
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 

ครูสำรวย  จินตนา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 


ครูณัฐวุฒิ  พันธุ์แสง
งานทั่วไปและงานโสตฯ
 


ครูวันวิสาข์  บังสูงเนิน
งานพยาบาลและงานโสตฯ
 


ครูอัมพร  อาศัยราษฎร์
งานทั่วไปและงานโสตฯ
 


  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูสุทธิศรี  เรืองประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 ครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค

หัวหน้างานแนะเนวและการศึกษาพิเศษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครูดิเรก  คำอุปละ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
 ครูนพดล  บุญศรี
หัวหน้างานประกันฯ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครูนริศรา  สว่างภูมิ
ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
 ครูสุเพียร  สุลินทบูรณ์
ดนตรี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
นาฏศิลป์
หัวหน้างานแผนงานฯ
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีครูวรางคณา  โกมลผลิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
 ครูอรุณ  ตั้งมโนกุล
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยี
 ครูมณฑยา  เสาวรส
หัวหน้างานสาระสนเทศ
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูระวิวรรณ  โพธิ์นอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 ครูบุญญาณี  หินชีระนันท์
งานวิชาการ
 


 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
 


ครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค
หัวหน้างานแนะเนว
และการศึกษาพิเศษ
 


ครูอริษา จันมา
งานการศึกษาพิเศษ


ครูจิรภา เฮียงโฮม
งานห้องสมุด


ครูวันวิสาข์  บังสูงเนิน
งานพยาบาลและงานโสตฯ


 

 พนักงานประจำ


 


นายมาโนช  บัวเกิด
ยามรักษาการณ์
 


นายวิรัช  คำมัน
ยามรักษาการณ์
 


 

 พนักงานชั่วคราว


 


สุนทร  รัตนธรรม
พนักงานขับรถ
 


ไพรัช  ปรางถาวร
นักการภารโรง
 


สุภาภรณ์  ชนะวันโน
นักการภารโรง
 


กัลยา ชนะวันโน
นักการภารโรง