บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์

 ผู้บริหาร


 

 
นายจิรกร ฐาวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะนิดดา เกตุสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร
งานวิชาการสุทธิศรี  เรืองประทุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณมณฑยา เสาวรส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคลสุเพียร  สุลินทบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป


 

ครูผู้สอน


 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูจิรภา เฮียงโฮม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ครูพฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานการศึกษา

ครูกาญจนา ทองสนิท
งานธุรการและพัสดุ
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูมะนิดดา  เกตุสุข
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ครูกนกพร  ธนู
หัวหน้างานพัสดุ-งานบุคลากร

ครูณัฐวุฒิ  พันธุ์แสง
หัวหน้าระดับ ม.ปลายและงานโสตฯ
 

ครูอัมพร  อาศัยราษฎร์
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลอนามัย
 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูสุทธิศรี  เรืองประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 ครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครูดิเรก  คำอุปละ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
 ครูนพดล  บุญศรี
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิภาพนักเรียน


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครูสุเพียร  สุลินทบูรณ์
ดนตรี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
นาฏศิลป์
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 


ครูมณฑยา  เสาวรส
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ
หัวหน้างานสารสนเทศ
 


ครูอรุณ  ตั้งมโนกุล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยี

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูระวิวรรณ  โพธิ์นอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 ครูอรดี  เนื้อทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์-งานบัญชี
 


 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
 
 
ครูอริษา จันมา
งานการศึกษาพิเศษ

ครูอัมพร  อาศัยราษฎร์
หัวหน้างานพยาบาล

ครูผกามาศ  ทองคำ
งานธุรการ  เลขาฯ
 

 

 พนักงานประจำ


 


นายวิรัช  คำมัน
ยามรักษาการณ์


 

 พนักงานชั่วคราวสุนทร  รัตนธรรม
พนักงานขับรถ

 


สุรนาท  รัตนธรรม
นักการภารโรง

 


แพรไหม พาทรัพย์มา
นักการภารโรง