ทำเนียบผู้บริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์นายจิรกร  ฐาวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

คนที่ ๑๙
 

คนที่ ๒๐
 

 

 

   
 

คนที่ ๑๖
 

 

คนที่ ๑๗
 

 

คนที่ ๑๘
 

 
             
 

คนที่ ๑๓
 

 

คนที่ ๑๔
 

 

คนที่ ๑๕
 

 
             
 

คนที่ ๑๐
 

 

คนที่ ๑๑
 

 

คนที่ ๑๒
 

 
             
 

คนที่ ๗
 

 

คนที่ ๘
 

 

คนที่ ๙
 

 
             
 

คนที่ ๔
 

 

คนที่ ๕
 

 

คนที่ ๖
 

 
             

 

นายชวลิต  ดาบแก้ว
๒๕๐๗ - ๒๕๐๘

คนที่ ๑

 

 

นายสมบูรณ์  วสันต์
๒๕๐๘ - ๒๕๑๒

คนที่ ๒

 

 

คนที่ ๓