ทำเนียบผู้บริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์นายวิจิตร  สมบัติวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 

   
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             

 

นายชวลิต  ดาบแก้ว
๒๕๐๗ - ๒๕๐๘
 

 

นายสมบูรณ์  วสันต์
๒๕๐๘ - ๒๕๑๒